Vold, trusler, mobning og chikane - Forebyggelse og handleplan


Formål

 • identificere om der er problemer med vold, trusler, mobning og chikane
 • forebygge hændelser med vold, trusler, mobning og chikane mest muligt
 • sikre at hændelser med vold, trusler, mobning og chikane stoppes, hvis de opstår, så der sker mindst mulig skade og skadeslidte efterfølgende støttes bedst muligt
 • arbejde målrettet og systematisk med stadig at blive bedre til at forebygge og håndtere vold, trusler, mobning og chikane


Definitioner

Hvad er vold og trusler?

Vold og trusler om vold er handlinger, som forvolder en ansat fysisk eller psykisk skade – uanset om skaden er forvold med fortsæt eller ved uagtsomhed.

 • Ved fysisk vold er der tale om aktivt påført vold som fx slag, spark, bid, kvælningsforsøg og knivstik. Der kan også være tale om, at medarbejderne bliver involveret i et røveri.
 • Ved psykisk vold er der tale om episoder, hvor medarbejderne bliver udsat for verbale trusler, krænkelser, truende adfærd, systematisk fornedrelse, eller chikane rettet mod den ansatte og dennes familie m.m.


Hvad er mobning og chikane?


Mobning eller chikane omfatter i Københavns Kommune situationer, hvor en eller flere ansatte udsætter en anden ansat for handlinger, som opleves krænkende, selvom de ansatte burde være
bekendt med eller er gjort bekendt med, at handlingerne opleves som krænkende.

 • Rovmobning er, når ofrene ikke har gjort noget, som kan fremkalde "mobbernes" adfærd. Seksuel chikane kan være et eksempel på rovmobning.
 • Konfliktmobning er resultatet af en uløst konflikt mellem to eller flere parter på arbejdspladsen, hvor en konflikt over tid mere og mere kommer til at handle om parterne som personer, frem for om konfliktens oprindelige indhold.
 • Chikane er en form for mobning og dækker andet og mere end seksuel chikane. Der kan f.eks. også være tale om chikane i forhold til en persons køn, alder, etnisk baggrund eller religiøs overbevisning. Seksuel chikane er, når en eller flere personer enten i et enkelt tilfælde på grov vis eller regelmæssigt og over længere tid, udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som man opfatter som krænkende.

 

Identificering

Initiativer til at identificere vold og trusler, mobning og chikane (hvem gør hvad)

Forvaltningen sørger for kortlægning af omfanget og karakteren af vold og trusler om vold, mobning og chikane fx via trivselsmålinger. På Christianshavns Skole finder den løbende drøftelse af vold og trusler om vold, mobning og chikane sted, fx på MUS samtaler, personalemøder, i APV-arbejdet, i samarbejdsorganer (team, afdelinger, K-udvalget, SU, AMG) og i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 

Forebyggelse

Forebyggelse af vold og trusler

Arbejdsforholdene planlægges og tilrettelægges, så det sikkerhedsmæssigt er fuldt sikkert og forsvarligt (fagfordeling, ressourceforhold, lokaleforhold, oplysninger til lærerne om elevers evt. voldelige adfærd, sikkerhedsmæssig uddannelse, uddannelse i konfliktforebyggelse og –løsning m.m.). Arbejdsmiljøgruppen skal deltage i det forebyggende arbejde, herunder på forhånd vurdere mulige voldsrisici og begrænse disse mest muligt. Arbejdsmiljøgruppen skal inddrages, hvis skolen modtager nye elever, der muligvis reagerer voldeligt. Der skal tages hensyn til en mulig voldelig adfærd ved placering i klasser og på hold m.m. En medarbejder har ret til at sige fra, når han/hun føler, at de personlige eller sikkerhedsmæssige grænser er nået.

Ved begyndende elev-, forældre- eller kollegaproblemer:

 • Kontakt hurtigt kollega, ledelse og sikkerhedsgruppen.
 • Lav noter over hændelserne.
 • Arranger et møde i stedet for at acceptere en uforberedt konfrontation.
 • Til møder med mere eller mindre aggressive personer bør der ud over den berørte lærer mindst deltage én leder eller kollega.
 • Ved begyndende elevaggression tilstræbes pædagogiske/psykologiske foranstaltninger.
 • Ved alle former for aggression mod lærer skal han/hun udadtil altid opbakkes af ledelse, lærerteam m.m.


Forebyggelse af mobning og chikane:

 • alle ledere, medarbejdere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter tager ansvar for at bidrage til god trivsel, gode samarbejdsrelationer, en respektfuld omgangstone og tryghed på arbejdspladsen.
 • alle ledere og medarbejdere har kendskab til og følger Christianshavns Skoles samværspolitik


 

Handleplan, når vold eller trusler, mobning eller chikane alligevel forekommer

Vold og trusler anmeldes til politiet

 • Fysisk vold med forsæt skal anmeldes til politiet inden 24 timer.
 • Der foretages dog en konkret vurdering af behovet for anmeldelse især under hensyntagen til om overgrebet har en bagatelagtig karakter (der tænkes her på fx spyt og krads).
 • Fysisk vold, der har en alvorligere karakter, skal altid anmeldes uanset spørgsmålet om fortsæt.
 • Afhængig af graden af trusler anmeldes de også uden ophør til politiet. Det er i alle tilfælde lederen, der politianmelder. Såfremt der er sket anmeldelse, kan skadelidte dog altid kontakte politiet, hvis forholdet ikke ønskes efterforsket.
 • Alle hændelser skal altid vurderes konkret.

Anmeldelse af arbejdsskader

 • Det er skolelederens ansvar og pligt, at anmeldelsen sker, selvfølgelig under forudsætning af, at lederen kender til hændelsen.
 • Vold og trusler anmeldes som arbejdsskade. Koncernservice sørger for det videre arbejde i forhold til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadesstyrelsen.
   

Mobning og chikane

I de situationer, hvor lederen skønner, at der har været tale om mobning og chikane, følges op med udgangspunkt i en formel samtale (tjenstlig samtale). Der skal også følges op i forhold til medarbejdere som uretsmæssigt anklages for chikane eller mobning og derfor kan have behov for at genetablere forhold til kolleger (fx til at imødegå rygter om mobning)

Procedure ved vold, trusler, mobning, chikane eller psykisk tilskadekomst

Offer:

 • Henvend dig til leder, arbejdsmiljørepræsentant eller kollega.
 • Fortæl om hændelsen og modtag den fornødne hjælp.

Husk: Vold/trusler/chikane skal betragtes som et fælles problem, som kan ramme alle.

Lederen sikrer:

 • Umiddelbart indgreb over for gerningsmand.
 • Tiltag til fremtidige sikkerhedsmæssige foranstaltninger.
 • Opbakning og anden støtte til den forulempede
  • at de, som udsætter andre for mobning og chikane, får lejlighed til at forklare sig, inden der tages evt. formelle tjenstlige skridt
  • at der i de situationer, hvor det er relevant, bliver foretaget konfliktløsning mellem parterne
  • at den krænkede og i relevant omfang krænkeren modtager den nødvendige efterfølgende hjælp og støtte, herunder professionel hjælp og støtte
 • Det er lederens pligt at anmelde arbejdsulykker til BUF
 • Det er lederens pligt at anmelde enhver voldelig handling til politiet, hvis der er tale om overtrædelse af straffeloven
 • Lederen sørger for, at der bliver fulgt op på episoden, dels over for skadevoldere og dels over for den ansatte
 • Lederen skal betragte vold/trusler/chikane som et fælles problem for hele institutionen.

Kollegaer:

 • Den forulempede må ikke lades alene umiddelbart efter episoden, uden at have haft mulighed for at tale om hændelsen.
 • Giv psykisk førstehjælp, krisebehandling, opbakning og anden støtte til ham/hende.
 • Drag evt. omsorg for, at den forulempede ikke skal være alene, når han/hun kommer hjem. Han/hun skal helst ikke være nødt til at være alene det første døgn. (Ring i det mindste.)
 • Opfølgende kontakt.
 • Vold/trusler/chikane skal betragtes som et fælles problem for kollegaerne.

Arbejdsmiljørepræsentant og –gruppe:

 • Samtale og vejledning.
 • Hjælp til at få gennemført evt. foranstaltninger, anmeldelser/indberetning, tilbud om krisehjælp m.m.
 • Arbejdsmiljøsorganisationen skal behandle voldsepisoden med henblik på at vurdere, om der kan gøres noget for at formindske risikoen for, at volden gentages.

Eksempler på handlinger som vedrører mobning, seksuel chikane og fysisk vold

Mobning

Mobning kan fx omfatte disse handlinger:

 • Tilbageholdelse af nødvendig information
 • Sårende bemærkninger
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Angreb mod ofrene eller kritik af deres privatliv
 • Skældud og latterliggørelse
 • Fysiske overgreb eller trusler herom
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
 • Nedvurdering af ofrenes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence
 • Krænkende telefonsamtaler
 • Krænkende skriftlige meddelelser
 • Ubehagelige drillerier
 • Nedvurdering eller umyndiggørelse, fx på grund af alder eller køn
 • Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder


Seksuel chikane

Typiske mobbehandlinger i forbindelse med seksuel chikane er:

 • Uønskede berøringer
 • Sjofle vittigheder eller uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner


Fysisk vold

Fysisk vold kan fx være slag, spark, skubben, bid, krads, spyt, kasten med ting, forsøg på fastholdelse, forsøg på kvælning osv.


Bemærk. Listen ovenfor med eksempler er ikke udtømmende!

Kilde: Arbejdstilsynet, AMK