Christianshavns Skole

FAGLIG FORDYBELSE - LEKTIER

Uddrag fra UVM

I august 2015 trådte nye regler om lektiehjælp og faglig fordybelse i kraft. Med dem får hver enkelt skole mulighed for at organisere skoledagen, så det passer bedst for eleverne på den enkelte skole. Der er ikke længere krav om, at lektiehjælp og faglig fordybelse skal foregå i et vist antal timer, eller at det skal placeres som en særskilt blok i ydertimerne om eftermiddagen.

Faglig fordybelse og lektiehjælp kan tilrettelægges med udgangspunkt i lokale behov. Hvordan og i hvilket omfang lektiehjælp og faglig fordybelse indgår i den længere og mere varierede skoledag er fremover op til den enkelte skole at beslutte – inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat for kommunens skole væsen. Med regelændringen er der nu skabt mulighed for en tilrettelæggelse, der i højere grad afspejler den enkelte skoles mål og prioriteringer. Dette giver skoler og kommuner helt nye muligheder i forhold til organiseringen af den længere og mere varierede skoledag i overensstemmelse med lokale mål og principper.

Dermed er der ikke længere krav om, at lektiehjælp og faglig fordybelse fremgår som en særskilt aktivitet i skemaet. Det er ifølge de nye regler heller ikke længere et krav, at der afsættes et fast antal timer om ugen til lektiehjælp og faglig fordybelse.
Den faglige fordybelse kan give eleverne mulighed for at få ro og tid til at gå i dybden med et emne eller problemstilling.

Faglig fordybelse kan også praktiseres som en del af den anvendelsesorienterede undervisning, hvor der er fokus på undersøgende og eksperimenterende arbejdsformer, der skal gøre undervisningen mere elevaktiverende og interagerende. Forskningen viser, at dette motiverer eleverne og styrker deres læring.

 

FAGLIG FORDYBELSE - FF PÅ CHRISTIANSHAVNS SKOLE

På Christianshavns Skole bliver lektiehjælp/ faglig fordybelse betegnet FF på skemaet. FF integreres i eller understøtter undervisningen, hvilket sigter mod at opfylde og understøttede læringsmål, der arbejdes med i fagene.
Det er ministerielt besluttet at eleverne med disse obligatoriske timer, skal have en længere skoledag.

FF er på vores skole et element i den samlede undervisning, der skal styrke elevernes læring gennem varierede og differentierede læringsformer.

På Christianshavns Skole har afdelingerne valgt at udmønte forskellige organiseringsformer i FF-timerne. Ligeledes er der forskel på, hvordan de forskellige årgange har valgt at tilpasse timerne til deres elevers læring og udvikling.

1

Christianshavns Skole

FF kan på Christianshavns Skole være/udmøntes som faglige fordybelsesforløb (eks. fagdage eller perioder med fokus på fag, faglige metoder mm), intensive forløb (eks. turboforløb), temadage (eks. enkeltfaglige og tværfaglige forløb, hvor eleverne arbejder intensivt med et fagligt indhold og får mulighed for at bruge deres viden og færdigheder i nye sammenhænge).

FF kan tilrettelægges som moduler, hvor eleverne kan afprøve, uddybe, træne og repetere de færdigheder og kompetencer, som de har tilegnet sig i fagene.

Årgangen tilrettelægger i fællesskab og med udgangspunkt i elevgruppens udvikling og læringsmål indholdet i FF-timerne.
Dette betyder, at der skemateknisk kan være forskelle på, hvordan FF optræder på klassetrinnenes skemaer. Der kan ligeledes være forskel på det indholdsmæssige.

Vi evaluerer vores FF timer og årgangenes valgte organiseringsformer, med baggrund i dette ønsker vi løbende, at kvalificere FF.

LEKTIER

I forhold til lektier, så vil vi understrege at FF timerne ikke fjerner lektier. Det er ikke et lovmæssigt krav at eleverne færdiggør deres lektier på skolen.
Vi mener, at der på trods af en længere skoledag fortsat er brug for, at vores elever fordyber sig selvstændigt i faglige områder udenfor skoletiden. Vi ønsker at vores elever bliver uddannelsesparate og i stand til at navigere i nutid og fremtid. Det forudsætter, at vores elever lærer at forberede sig, træner specifikke færdigheder og arbejder selvstændigt med egne mål. Skolen er forpligtet til at støtte og hjælpe eleverne i dette projekt.

Hvad er lektier?

Lektier kan have mange former og kan eksempelvis bestå i træningsopgaver, hvor eleven automatiserer færdigheder eks. selvstændig læsning og skriftlige opgaver. Lektier kan ligeledes have forberedende karakter eks. læse, indsamle information og arbejde med forforståelse i relation til fag og fagligt område. eller lektier kan have reflekterende karakter, hvor eleverne på deres eget niveau undersøger og fordyber sig i fagområder.

Der er generelt tale om en elevstyret del af en læringsproces, hvor undervisningsstof bearbejdes, repeteres eller forberedes selvstændigt af eleven eller i grupper. Grundtanken er, at eleverne med baggrund i lærerens instruktion og støtte, skal kunne arbejde selvstændigt med opgaver, der gives som lektier.

Forskningen viser:

... at lektier har en positiv effekt på elevernes faglige resultater, når:
 

  • lektierne har et tydeligt formål, og eleverne har en klar forståelse af mening, relevans og læringsudbyttet heraf
  • lærerne tydeligt kommunikerer forventninger til elever om eks. omfang af og formål med lektierne
  • der er et tydeligt link mellem lektierne og det stof, der arbejdes med i undervisningen
  • sværhedsgraden af lektierne matcher elevens faglige niveau, så eleven bliver tilpas udfordret.
  • indhold og form af lektier er forberedt grundigt af læreren.
  • de ikke tildeles i slutningen af en time, hvor eleverne er mindst koncentrerede og har svært ved at forstå formålet
  • omfanget af lektier er balanceret og koordineret på tværs af fag

USU

Står for understøttende undervisning. Vi har valgt at lægge disse timer som to-lærer timer, hvilket skaber særligt gode muligheder for differentiering, for ture ud af huset mm. USU-timerne der læses som to-lærertimer placerer teamet selv, derfor kan I opleve, at disse timer anvendes fleksibelt, hvilket tilgodeser teamets projekter