INFORMATION OM UDANNELSESPARATHED

 

Alle elever i 8. og 9. klasse bliver uddannelsesparathedvurderet af skolen

De unges faglige, personlige og sociale kompetencer danner baggrund for vurderingen. Formålet med en UPV er at identificere og hjælpe de elever, der har brug for støtte eller tid til udvikling for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Formålet er at sikre, at de elever, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate i 8. klasse, får en særlig skole- og vejlednings- indsats, der skal understøtte, at de kan blive uddannelsesparate ved afslutningen af 9. eller 10. klasse.Christianshavns Skole arbejder målrettet med den enkelte elevs uddannelsespararathedsvurdering i et samarbejde mellem lærere, UU-vejleder Lotte Andersen og Leder i udskolingen Marianne Vissing. Christianshavns Skoles UPV tager udgangspunkt i de ministerielle krav og Københavns Kommunes vejledning og procedurer.

 

Når en elev vurderes ikke-uddannelsesparat i 8. klasse er det en foreløbig vurdering. Det er samtidig begyndelsen på en målrettet indsats, hvor elev, skole, forældre og UU i samarbejde skal fremme, at eleven arbejder mod at blive uddannelsesparat. Vurderingen er derfor hverken endelig eller statisk.

Hvilke elementer indgår i en parathedsvurdering?

Den unges faglige niveau, mødestabilitet, motivation og evne til at indgå i sociale sammenhænge er eksempler på elementer i parathedsvurderingen.

 

Hvornår parathedsvurderes eleverne?

I december får eleverne i 8. klasse en foreløbig parathedsvurdering. Senest 15. januar har UU-vejlederen gennemgået og eventuelt genvurderet parathedsvurderingen. Dermed kan eleverne få en pejling om, hvor der i givet fald skal sættes ind for at nå i mål med deres uddannelsesønske efter 9. og 10. klasse. 

 

Parathedsvurderingen er typisk et udtryk for den unges aktuelle situation eller ståsted i livet. Hvis en elever bliver vurderet ikke uddannelsesparat, betyder det ikke, at eleven aldrig bliver parat til at gå i gang med en ungdomsuddannelse. Vurderingen betyder, at eleven skal fokusere på at udvikle sig fagligt, personligt og/eller socialt, så det unge menneske bliver klar til uddannelse.

 

Parathedvurdering til erhvervsuddannelse eller gymnasium

Det vurderes separat, om den unge er uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse – nogle unge bliver altså vurderet parate til det ene, men ikke det andet. Parathedsvurderingen fremgår af den enkelte unges uddannelsesplan.

 

Genvurdering af uddannelsesparathedsvurdering

Uddannelsesparathedsvurderingen kan genvurderes, hvis det skønnes aktuelt. Det er skolens UU-vejleder Lotte Andersen og leder i udskolingen Marianne Vissing, der sammen med lærerene står for at genvurdere uddannelsesparathedsvurderingen.

 

UPV - Uddannelsesparat 

Hvis din søn/datter bliver vurderet uddannelsesparat i 8. klasse, overtager du som forælder ansvaret for hans/hendes valg af og ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse i 9. klasse.

Dit barns uddannelsesparathed vurderes løbende. 

Du og dit barn forventes at være selvhjulpne i processen frem mod valget af ungdomsuddannelse og ansøgning. UU-vejlederen på skolen leverer ikke individuel vejledning til uddannelsesparate unge, men din søn/datter vil deltage i kollektiv vejledning, leveret af UU

 

Hvor kan forældre finde støtte i forhold til at ‘lære uddannelsesmulighederne at kende og finde den rigtige vej ‘?

 

Her er UddannelsesGuiden (ug.dk) og eVejledning til jeres rådighed.

Brug ug.dk:

    •    Få ideer til hvordan du kan inspirere og støtte din søn/datter i uddannelsesvalget. Læs Hvordan kan du støtte?

    •    Brug Mit ug sammen med din søn/datter - et værktøj, der lægger op til samtale om din søn/datters styrker og interesser

    •    Få Intro til UddannelsesGuiden for forældre

    •    Prøv et af ug.dk´s værktøjer til Valg af ungdomsuddannelse

    •    Få introduktion til ungdomsuddannelserne enten via film, forældrekursus eller en kort artikel. Se Kort om ungdomsuddannelser

eVejledning:

    •    Deltag i et forældrekursus - se Digitale oplæg, workshops og fælleschat

    •    Følg med på ForældreGuiden på Facebook

    •    Hvis I har brug for vejledning, kontakt eVejledning

I kan også selv tage til Åbent Hus på uddannelsesinstitutionerne eller besøge en uddannelsesmesse. Find arrangementer i ug.dk.

 

 

IUP - ikke uddannelsesparat

Hvis din søn/datter vurderes ikke-uddannelsesparat i 8. klasse, vil I få individuel vejledning fra UU i processen frem mod valg af ungdomsuddannelse.

Skolens UU-vejleder Jørgen udarbejder i samarbejde med jeres barn, lærere og udskolingsleder en handleplan. Planen tager udgangspunkt i de områder, hvor din søn/datter har brug for en indsats, og er derfor individuel. Det kan være, at din søn/datter skal have ekstra fokus på dansk eller matematik for at forbedre sine karakterer. Det kan også være, at din søn/datter skal lave aftaler om at forbedre sit fremmøde eller have hjælp til at deltage aktivt i undervisningen eller i gruppearbejde. Jørgen hjælper også med, at jeres barn kan komme i forskellige praktikforløb eller brobygningsfoløb på ungdomsuddannelserne, hvilket kan bidrage til, at den unge bliver mere afklaret og motiveret i forhold til uddannelsesvalg. 

Målet er, at din søn/datter bliver parat til den type ungdomsuddannelse, som han/hun er interesseret i.

Ikke uddannelsesparate elever

De elever, som ikke vurderes uddannelsesparate, kan vælge at søge ind på en ungdomsuddannelse alligevel. Det er herefter op til uddannelsesstedet at vurdere, om de vil optage den unge. Den vurdering sker typisk på baggrund af en optagelsesprøve eller en samtale. 

 

Vurdering af elevens personlige og sociale forudsætninger og kompetencer

Personlige kompetencer

Overordnet drejer de personlige færdigheder sig om evnen til at handle i en kompleks verden i forandring.

 

Motivation for uddannelse og lyst til læring

Motivation handler om at have lyst til uddannelse og til at lære og bidrage aktivt i undervisningen.

Det er et udtryk for motivation, at der er noget, eleven gerne vil og på den baggrund bevæger sig mod sit mål.

Motivation er også, når eleven viser, at han eller hun har lyst til selv aktivt at søge viden om et emne eller har viljen til at gøre ting færdige. 

 

Selvstændighed herunder 

- at eleven tager initiativ i opgaveløsninger

- at stå på egne ben

- tør stå fast på sine egne ideer og valg 

- kan tage initiativer

- søger hjælp hos kammerater og lærere, når der er brug for det

- evnen til at komme i kontakt med andre mennesker og danne nye relationer og venskaber

 

Ansvarlighed herunder 

- at eleven er forberedt til timerne

- at eleven er i stand til at holde en aftale

- kan bidrage aktivt og konstruktivt i gruppearbejde

- møder undervisningsparat (forberedt, rettidigt med rette materialer)

- afleverer sine opgaver

- er seriøs og kan arbejde efter mål

- kan eleven mpdtage konstruktiv kritik og påtage sig sin del af et ansvar

 

Mødestabilitet herunder rettidighed og lavt fravær

Mødestabilitet handler grundlæggende om, at eleven møder i skole hver dag og møder til tiden. 

 

Valgparathed

- i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet

- eleven kan tage beslutninger

- eleven er i stand til at tage et positivt og aktivt tilvalg i en valgproces. korrigere egne evner, færdigheder og læringsstrategier. 

Handlekompetence er ligeledes en væsentlig personlig kompetence: at handle og følge op på beslutninger, at virkeliggøre sine beslutninger, blandt andet ved at leve op til de forventninger, ens beslutning har affødt hos andre: møde til tiden, aflevere opgaver, ordentlig opførsel, at forstå de direkte og indirekte konsekvenser af deres handlinger. 

 

Sociale kompetencer

For at give et mere konkret billede af de sociale forudsætninger er begrebet delt ind i tre fokusområder i bekendtgørelsen: Samarbejdsevne, respekt og tolerance.

 

Samarbejdsevne

- at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet

 

- at kunne modtage respons og bruge kritik konstruktivt

 

- kan tilgå en opgave åbent, kan gå på kompromis og er i stand til at tilsidesætte sine egne behov.

 

- Konflikthåndtering: at håndtere konflikter mellem sig selv og en anden/ andre på en sådan måde, at man tager hensyn til såvel sig selv som den/de andre på en ikke-konflikteskalerende eller -   -  selvudslettende måde. 

Respekt

- at udvise forståelse og hensyn til andre mennesker

 

- at være i stand til at anerkende og respektere andres holdninger

 

Tolerance

- at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv

 

- at kunne forstå og acceptere andre menneskers meninger, væremåde, kultur, religion etc. at kunne omgås og samarbejde med mennesker, der er forskellige fra én selv

 

- at udvise empati, indlevelse i en anden persons følelser, tanker, motiver, behov og hensigter – ud fra den position, den anden har. 

 

 

Det er lovmæssigt pålagt lærerne at vurdere, om en elev har de nødvendige faglige, sociale og personlige forudsætninger for at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

 

http://www.uu.kk.dk/uddannelsesparathedsvurdering

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164133

https://www.ug.dk/sites/default/files/uddannelse_-_dit_barns_fremtid.pdf